privacy statement

 

Bescherming persoonsgegevens

Marieke Hagedoorn  gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens .

Marieke Hagedoorn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 

 

PRIVACYSTATEMENT M.L.J. Hagedoorn, Praktijk voor eerstelijnspsychologie en zelfontwikkeling

 

 

M. Hagedoorn gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51014033, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M.Hagedoorn met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie  M.Hagedoorn persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van M.Hagedoorn
 3. bezoekers van de website M.Hagedoorn
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van M.Hagedoorn

e..    alle overige personen die met M.Hagedoorn [contact opnemen of van wie M.Hagedoorn persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

M.Hagedoorn verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van M.Hagedoorn zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; Deze verwerking gebeurt momenteel niet maar zal wellicht in de toekomst plaatsvinden.

 

 1. Doeleinden verwerking

M.Hagedoorn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite (indien van toepassing);
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;(indien van toepassing)
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 6. Rechtsgrond

M.Hagedoorn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

M.Hagedoorn kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M.Hagedoorn persoonsgegevens verwerken. M.Hagedoorn  sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M.Hagedoorn deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

M.Hagedoorn geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 1. Bewaren van gegevens

[M.Hagedoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M.Hagedoorn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

M.Hagedoorn kan dit privacystatement altijd wijzigen.  Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht M.Hagedoorn te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen metM.Hagedoorn .

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.Hagedoorn persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met  M.Hagedoorn  Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).